+420 603 838 467
OZVĚTE SE NÁM

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI SBĚRU A VÝKUPU ODPADŮ

V následujícím textu poskytujeme informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v souvislosti se sběrem, výkupem a využitím odpadů ve smyslu článku 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název společnosti: RECYKLACE s.r.o.
Sídlo: Ke Hradu 304, Sloup v Čechách 471 52
IČO: 287 13 885
DIČ: CZ28713885
Telefon: +420 603 838 467
E-mail: brezina@recyklacesro.cz

K Vašim osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází.

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PŘI SBĚRU, VÝKUPU A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Při sběru, výkupu a zpracování odpadů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, a to za účelem plnění evidenčních a ohlašovacích povinností dle § 39, § 40 zákona o odpadech č. 185/20001 Sb.).

Při výkupu odpadů stanovených v § 8, odst. 2, vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo pobytu, datum narození, číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti za účelem plnění evidenčních povinností dle § 18 zákona o odpadech a v návaznosti § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených § 8, odst. 2 a 5, vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vám může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat pouze bezhotovostní úplatu. K tomu účelu zpracováváme číslo Vašeho bankovního účtu. Abychom byli schopni operativně řešit případně vzniklé problémy s realizací platby, můžeme uchovávat také Váš e-mailový a telefonní kontakt. Tyto kontakty využíváme k tomu, abychom Vás kontaktovali zejména v případě, že nám poskytnete neexistující nebo špatné číslo bankovního účtu. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce zabránit případným podvodům. Poskytnutí e-mailového kontaktu a telefonního čísla za tímto účelem je dobrovolné.

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ PŘI SBĚRU, VÝKUPU A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Při sběru, výkupu a zpracování autovraků dále archivujeme: plnou moc k zastupování udělenou fyzické osobě, kopii kupní smlouvy na vozidlo a kopii velkého technického průkazu vozidla. Právním důvodem zpracování těchto informací je oprávněný zájem Správce osobních údajů získat důkazy o tom, že vozidlo/autovrak nepochází z trestné činnosti, aby to mohl prokázat orgánům státní správy.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE DRŽITELŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme v listinné a elektronické podobě po dobu požadavků právních předpisů. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Vaše údaje sdílíme na vyžádání s orgány státní správy, které jsou oprávněny kontrolovat naši činnost (ŽÚ, FÚ, KÚ, ORP obce, ČIŽP, PČR, ….)

Neprovádíme přenos Vašich osobních údajů k jiným pobočkám Správce osobních údajů v jiných zemích.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou Správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím organizačními a technickými opatřeními uvedenými v interní směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA

Přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo vyžádat si od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

© 2024 Recyklace s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů